Monday, October 25, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-07 – Grau en Enginyeria Mecànica


Nombre de places a cobrir
: 1

Categoria professional: Research Engineer – RENG 6

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 12.400€

Jornada laboral: 30 hores setmanals, de dilluns a divendres de 9h a 15h

Tipus contracte: Obra o servei

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

Desenvolupament d’interfases gràfiques amb codis de càlcul basat en el mètode dels elements finits utilitzant tecnologia TCL TK

Requisits:

 1. Formació: grau d’enginyeria amb especialitat mecànica o similar
 2. Coneixements avançats d’elements finits i càlcul estructural
 3. Coneixements avançats de programació amb el llenguatge TCL TK
 4. Coneixement de GiD
 5. Idiomes: anglès nivell alt tant parlat com escrit.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència docent
 • Experiència en la realització de simulacions numèriques en l’àmbit de l’enginyeria mecànica i/o estructural

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 20%)
 3. Experiència professional (pes específic 20%)
 4. Experiència docent (pes específic 10%)
 5. Proves selectives i entrevista (pes específic 30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 30 de gener de 2019 a les 12h. 

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)