Monday, October 25, 2021
  [ login ]
closed job offers
VAC-2019-08 – Secretari/a de Direcció


Nombre de places a cobrir
: 1

Categoria professional: Tècnic (TEC 3)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.000€

Jornada laboral: 40 hores setmanals (dilluns a dijous de 8.30h a 17.30, divendres de 9h a 15h)

Tipus contracte: Indefinit

Duració prevista: -

Funcions del lloc de treball:

 • Organitzar l’agenda, viatges, reunions d’alt nivell, arxiu, filtració de trucades, entre d’altres, del Director i Gerent del centre.
 • Gestionar temes d’ordre intern com assignar espais de treball, reserva de sales, rebre i dur un control de persones visitants.
 • Relacionar-se a nivell extern amb institucions diverses de la Generalitat de Catalunya, centres de recerca, universitats, ens municipals, i persones d’arreu del món en l’àmbit de la recerca i educació.

Requisits:

 1. Formació: Cicle Formatiu de Grau Superior en Secretaria o formació equivalent.
 2. Experiència en tasques de secretaria i/o recepció.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès: imprescindibles escrits i parlats correctament.
 4. Coneixement avançat del paquet Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint).

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència com a Secretari/a de Direcció.
 • Pro-activitat, discreció, iniciativa, empatia, responsabilitat, facilitat de tracte amb el públic, capacitat de treball sota pressió.
 • Experiència en el sector públic (centre recerca i/o món universitari).
 • Coneixement de Francès.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 15%).
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 15%).
 3. Experiència professional (pes específic 20%).
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%).
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%).
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 30%).

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 8 de febrer a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)